10 důvodů, proč kupovat BIO potraviny

Jsou zdravé

Biopotraviny obsahují v průměru větší množství vitamínu C a nezbytných minerálů, jako vápníku, hořčíku, železa a chrómu, stejně tak antioxidantů, tak důležitých v boji proti rakovině. Bylo dokázáno několika studiemi, že biozelenina a bioovoce obsahují až o 50 % více vitamínů, minerálních látek, enzymů a dalších živin oproti konvenční produkci.
Bio plodiny měly podle vědeckých studií vyšší průměrný obsah všech 21 analyzovaných živin. Výsledky byly statisticky průkazné pro vitamín C (o 27% více), hořčík (29%), železo (21%) a fosfor (14%).
Práce v konvenčním zemědělství může vážně poškodit zdraví zemědělských pracovníků. Jsou vystaveni mnohem většímu riziku onemocnění rakovinou, respiračními chorobami a jinými vážnými nemocemi. Vědecké studie dokazují, že farmáři vystavovaní působení herbicidů jsou šestkrát více ohroženi rakovinou než ti, co v zemědělství nepracují. Odhaduje se, že se ročně asi 1 milion lidí otráví pesticidy.
Ekofarmy poskytují bezpečné místo, kde se nikdo nevystavuje působení toxických chemikálií. Na ekofarmách jedovaté chemikálie nenajdeme.

Neobsahují přídatné látky a "éčka"

Biopotraviny neobsahují přídatné látky, které mohou způsobovat zdravotní problémy, jako srdeční onemocnění, osteoporosu, migrény a hyperaktivitu. Mezi zakázaná aditiva patří i ztužený tuk, aspartam (umělé sladidlo) a glutaman sodný.

Neobsahují pesticidy

Dnes je v České republice povoleno používat více než 300 chemických pesticidů a jejich zbytky jsou nacházeny v konvenčních potravinách, nejvíce v ovoci, zelenině, ale i v dětské výživě.
Biologicky pěstované plodiny nejsou kontaminovány jedovatými chemikáliemi. Na povrchu průměrného jablka vypěstovaného konvenčním způsobem najdeme 20-30 umělých jedů, a to i po omytí. Mnoho pesticidů bylo schváleno dlouho předtím, než se začala zkoumat spojitost mezi těmito chemickými látkami a rakovinou či jinými chorobami. Mnoho herbicidů, fungicidů a insekticidů jsou karcinogenní látky. Pesticidy jsou jedy vyráběné na zničení živých organismů, a jsou tedy škodlivé i pro člověka. Kromě rakoviny mohou způsobovat také poškození plodu, poškození nervové soustavy a genetické mutace. U biologicky pěstovaných plodin se snižuje riziko výskytu reziduí pesticidů. Mají také nižší obsah dusitanů oproti konvenčním plodinám. Mnoho lidí kupuje biopotraviny z důvodu ochrany svého zdraví i zdraví celé rodiny. Ekofarmáři neznečišťují vzduch, půdu a vodu chemickými pesticidy a umělými hnojivy. Každoročně jsou na celém světě odplavovány obrovské plochy zemědělské půdy v důsledku eroze, která je způsobována intenzívním způsobem obhospodařování. Tyto ztráty nelze nijak nahradit. Úrodná půda vzniká mnoho let. Ekologický farmář je si toho vědom, a chrání a ošetřuje půdu jako základ své farmy.

Voda tvoří 2/3 našeho těla a pokrývá 3/4 zemského povrchu. Odhaduje se, že pesticidy je kontaminována jak povrchová tak podzemní voda. Většina zdrojů pitné vody ve venkovských oblastech je znečištěna dusíkatými hnojivy a těžkými kovy, které mají původ v intenzívním zemědělství.
V konvenčním zemědělství se na velkých plochách rok co rok monokulturně pěstují stále stejné plodiny jen s malými obměnami. Zatímco produkce se ztrojnásobila, nedostatečná druhová pestrost pěstovaných rostlin způsobila vyčerpání živin z půdy. Na obnovení půdní úrodnosti se používají umělá hnojiva ve stále větších dávkách. Monokulturně pěstované plodiny jsou náchylné na kalamitní výskyt chorob a škůdců, což nutí zemědělce aplikovat velká množství pesticidů na ochranu své úrody. Každý rok zaznamenávají zemědělci velké ztráty na výnosech, navzdory zvyšující se spotřebě chemických postřiků, částečně i díky tomu, že se již některé druhy chorob a škůdců staly vůči používaným chemickým látkám rezistentními.
V ekologickém zemědělství se nepoužívají umělá hnojiva ani jedovaté pesticidy.

Neobsahují GMO

V systému ekologického zemědělství nejsou genově upravené rostliny a suroviny povoleny. Při koupi biopotraviny si můžete být naprosto jisti, že byla vypěstována bez použití genově modifikovaného materiálu. Biopotraviny jsou jediný způsob, jak se vyhnout třeba i nevědomému požívání GMO, protože v žádném stupni výroby a zpracování biopotravin nesmějí být modifikované organismy použity. Odhaduje se, že v roce 2003 bylo v USA asi 65 % sóji a 55 % kukuřice vypěstované z geneticky modifikovaného materiálu. Pokud jíte pečivo, těstoviny, pekařské výrobky, smažené výrobky, cukrovinky, nealko nápoje, sojové výrobky - ty všechny obsahují jako složky sojový olej, sojovou mouku, lecitin, kukuřičný olej, kukuřičnou moučku, kukuřičný cukr nebo sirup, produkty z brambor nebo olej z bavlníkových semen. Pokud výrobky, které jíte, nejsou biopotravinami, téměř jistě konzumujete GMO (Platí zejména pro USA, v České republice je povinnost výrobek obsahující GMO označit).

Neobsahují zbytky antibiotik

Poslední dobou se hodně diskutuje o užívání velkého množství antibiotik hospodářskými zvířaty a případnými vlivy na zdraví lidí. Ekologičtí zemědělci mají rutinní používání léků a antibiotik zakázáno.
Pokud jíte mléčné a masné výrobky, biopotraviny jsou zárukou vašeho zdraví a zdraví vaší rodiny. Hospodářská zvířata chovaná intenzívním způsobem mohou být krmena antibiotiky, hormony, léky proti parazitům a jinými léčivy bez ohledu na to, jestli jsou nemocná nebo ne. Tyto látky pak přecházejí do jejich masa a mléka a následně do organismu těch, kdo tyto potraviny konzumují, a přispívají ke vzniku koronárních chorob a vysokého krevního tlaku. V ekologickém chovu se zvířatům podávají syntetické léky jen v odůvodněných a nutných případech a takové zvíře následně musí dodržet dlouhou inkubační dobu.

Neskrývají žádné vedlejší náklady

<>Srovnejte to například se stovkami milionů korun, které musíme z našich daní a poplatků za vodu platit na odstraňování chemikálií z pitné vody v důsledku intenzivního používání pesticidů a umělých hnojiv.

Zemědělství se za poslední tři generace radikálně změnilo. Z malých rodinných hospodářství založených na lidské práci vznikly výrobní podniky zcela závislé na strojích, které spotřebovávají velká množství fosilních paliv. Ještě více energie se dnes spotřebuje na výrobu umělých hnojiv. Ekologické zemědělství používá tradiční metody pěstování, jako je ruční pletí, zelené hnojení místo umělých hnojiv, přirozenou obnovu půdní úrodnosti. V neposlední řadě místní výrobky často přicházejí na místní trh, takže odpadají tisíce zbytečně ujetých kilometrů.

Ekozemědělci a biovýrobci udržují vysoké standardy

Biopotraviny pocházejí z důvěryhodných zdrojů. Všichni ekologičtí farmáři a výrobci biopotravin jsou minimálně jedenkrát ročně kontrolováni. Standardy ekologického zemědělství jsou ukotveny v Evropské legislativě.

Pečují o zvířata

Zdraví, pohoda a přirozené podmínky k životu zvířat mají své pevné místo v systému ekologického hospodaření. Zvířata chovaná na ekofarmě mají volný přístup na pastvu a mohou se chovat podle své přirozenosti. Ve stájích mají pohodlně podestláno, obvykle slámou, a dostatek prostoru. Dbá se na omezení negativních dopadů při transportu zvířat. Ekologičtí chovatelé nemusejí podávat svým zvířatům denně množství antibiotik a jiných léků, protože praktikují zdravý, vyvážený systém: nedržet na daném prostoru příliš mnoho zvířat, mít pokud možno více druhů zvířat pohromadě a krmit je přirozenými krmivy.
Hojně se používají homeopatika a bylinné přípravky. V případě akutního onemocnění, pokud by zvíře mohlo jinak trpět, se mohou pod dohledem veterináře použít konvenční léčiva. Mnoho studií dokazuje, že ekologické zemědělství má pozitivní vliv na rozmanitost fauny a flóry, je ohleduplnější k divokým zvířatům, méně znečišťuje, produkuje méně oxidu uhličitého-způsobujícímu globální oteplování-a méně nebezpečných odpadů.
Intenzívní zemědělství způsobuje silnou erozi půdy. Rozoráním mezí, odlesněním krajiny, vysoušením bažin a regulací toků ztratily volně žijící druhy rostlin a živočichů svá přirozená stanoviště.V některých oblastech zmizelo přes 70 % ptáků, mnoha druhům motýlů, obojživelníků, plazů a malých savců hrozí vyhubení.
Biozemědělství je mnohem přátelštější k životnímu prostředí a přírodě. Na místech, kde se hospodaří tímto způsobem, se rozšiřuje druhová pestrost ptáků, motýlů a rostlin. V ekologickém zemědělství je zakázáno používat chemické látky, ať již umělá hnojiva nebo jedovaté postřiky, které zabíjejí živé organismy. Střídání plodin a pěstování starých zapomenutých odrůd, které jsou přizpůsobené místním podmínkám, stejně jako ochrana mezí a remízků napomáhá vrátit do krajiny téměř již vymizelé druhy rostlin a živočichů.

Biopotraviny jsou chutné

Mnoho lidí tvrdí, že biopotraviny prostě chutnají lépe. Řada významných šéfkuchařů vaří jen z biopotravin (například v hotelu Ritz v Londýně). Biopotraviny překypují chutěmi. Proč? Důvod může být v tom, že ekofarmáři se snaží o to, aby zvířata zakoušela co nejméně stresu a krmí je pokud možno co nejpřirozenější stravou. Bio ovoce i zelenina rostou pomaleji (jelikož umělá hnojiva jsou zakázána) a mají nižší obsah vody než konvenční.

Mnoho špičkových kuchařů používá biopotraviny, protože prostě lépe chutnají. Péče o půdu se projevuje v kvalitě rostlin, z kvalitních rostlin se vyrábí kvalitní potraviny, bez umělých aditiv a zlepšovadel, která nejsou při biovýrobě povolena. Zvířata chovaná v podmínkách pro ně přirozených, bez stresu, s kvalitním krmením bez umělých náhražek, dávají pochopitelně maso, mléko a vejce nesrovnatelně lepší než z konvenčních velkovýrobních chovů. Biopotraviny mají proto přirozeně výbornou chuť, což může potvrdit každý, kdo je ochutnal.

Tomáš Václavík
Koordinátor akce "Září měsíc biopotravin"
email: tom.vaclavik@pro-bio.cz
www stránky: www.mesicbiopotravin.czŠkola zdravého vaření