Budoucnost značky BIO v ČR

Od svého vzniku až doposud byla známka BIO chápána jako zastřešující symbol pro biopotraviny a ekologické zemědělství v ČR a podléhala všeobecné propagaci. Její používání bylo zakotveno dříve v metodickém pokynu, nyní v zákoně o ekologickém zemědělství. Vlastníkem ochranné známky byla až do konce roku 2004 KEZ, o.p.s. Vzhledem k novelizaci zákona o ekologickém zemědělství řešili zástupci svazu PRO-BIO se zástupci KEZ o.p.s. a MZe budoucnost používání známky BIO, povinnost jejího používání na bioproduktech a biopotravinách a možnost převodu vlastnictví známky na stát (MZe ČR).

Propagaci známky BIO bude nyní zastřešovat MZe ČR, potažmo marketingový odbor SZIF a další spolupracující organizace. Díky jednání svazu PRO-BIO se zástupci MZe a SZIF a také vyřešením převodu známky BIO na stát došlo ke konkrétním krokům, které povedou k nastartování propagace ze strany státu. MZe navázalo spolupráci s marketingovým odborem SZIF, jehož hlavní náplní činnosti je v současné době propagace kvalitních českých potravin označovaných známkou KlasA. Na základě jednání bylo dohodnuto, že marketingový odbor SZIF zahrne do své propagační činnosti také podporu certifikovaných biopotravin, a to financováním například následujících aktivit:

  • zajištění společné expozice producentů a výrobců biopotravin na domácích i zahraničních výstavách a veletrzích,
  • organizace ochutnávek biopotravin v supermarketech i prodejnách zdravé výživy,
  • propagace biopotravin na akcích obchodní podpory v zahraničí.

Prvním krokem v oblasti propagace známky BIO v roce 2005 byla příprava národní expozice produktů ekologického zemědělství na mezinárodním veletrhu BIOFACH 2005 v Norimberku (24.–27. února 2005), na níž se výrazně finančně podílel marketingový odbor SZIF. Na expozici se představili přední čeští výrobci biopotravin, zpracovatelé a ekozemědělci. Organizaci celé expozice zajišťoval svaz PRO-BIO za finančního přispění KEZ o.p.s.

Zdroj: ÚZPIŠkola zdravého vaření