Zdroj vody

Cesta, kterou voda prochází, než se dostane od zdroje ke spotřebiteli, je dlouhá a spletitá. Drtivá většina naší populace kupuje vodu od vodáren. Ty je získávají prakticky ze dvou zdrojů – jedním je povrchová voda (jezera, potoky,řeky), druhým voda podzemní (vodonosné vrstvy).

Největší hrozbu pro primární zdroje vody představují splachy ze skládek a odpadní voda z průmyslových závodů. Rtuť, prchavé organické sloučeniny, radon a jiné potenciálně škodlivé kontaminanty jsou lidským zrakem nepostřehnutelné. Proto se surová voda nejprve odvádí na úpravnu vody, kde se upravuje tak, aby vyhovovala všem požadavkům na kvalitu pitné vody. Z úpravny je dále rozváděna do vodojemů. Odtud odtéká do vodovodní sítě, kterou se rozvádí přímo ke spotřebiteli.


Škola zdravého vaření